PUH INODOM
Ciêcina, ul. Jana Paw³a II
34-350 Wêgierska Górka
tel (+48) 609-517-262

Realizacja zamówieñ publicznych
Deutsch version
English version
Slovak version
polska wersja

pozyczka
Przedsiêbiorstwo komunalne
Przedsiêbiorstwo komunalne
Przedsiêbiorstwo komunalne
Unsere Arbeiten

PUH INODOM -
Kamienie Naturalne

Tomasz Pawlus
Ciêcina, ul. Jana Paw³a II
34-350 Wêgierska Górka
tel (+48) 609-517-262

img img img img img
O firmie Nasze prace Zapytanie Kontakt img
img Unsere Arbeiten img
 

Granitpflaster und Rändern

Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
Granitpflaster und Rändern
      Zurück zu Unsere Arbeiten

Kostka granitowa jest obecnie bardzo popularnym materia³em budowlanym stosowanym na tarasach, chodnikach, alejkach itp. Dlaczego? Kostka granitowa jest nie tylko wytrzyma³a i trwa³a, ale tak¿e doskonale prezentuje siê na pod³o¿u. Ze wzglêdu na du¿± liczbê wybarwieñ, kostkê brukow± mo¿na uk³adaæ w dowolne wzory. Zajmujemy siê nie tylko produkcj±, ale tak¿e uk³adaniem kostki brukowej. Staramy siê to robiæ z najwy¿sz± staranno¶ci± i dok³adno¶ci±, a efekty naszych dzia³añ widoczne s± na zamieszczonych wy¿ej zdjêciach. Serdecznie zachêcamy do zapoznania siê z galeri± naszych dotychczasowych realizacji w zakresie uk³adania kostki granitowej.
 
img   img

Über uns  Unsere Arbeiten  Anfrage  Deutsch version  English version  verzia Slovenská  Kontakt  Sitemap  

 
 
© 2004 Alle Rechte vorbehalten inodom@inodom.pl

intermania.pl