PUH INODOM
Ciêcina, ul. Jana Paw³a II
34-350 Wêgierska Górka
tel (+48) 609-517-262

Realizacja zamówieñ publicznych
Deutsch version
English version
Slovak version
polska wersja

pozyczka
Przedsiêbiorstwo komunalne
Przedsiêbiorstwo komunalne
Przedsiêbiorstwo komunalne
Unsere Arbeiten

PUH INODOM -
Kamienie Naturalne

Tomasz Pawlus
Ciêcina, ul. Jana Paw³a II
34-350 Wêgierska Górka
tel (+48) 609-517-262

img img img img img
O firmie Nasze prace Zapytanie Kontakt img
img Unsere Arbeiten img
 

Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen

Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
Stein- wände, fußböden, treppen, Granittreppen
      Zurück zu Unsere Arbeiten

Schody z marmuru, z kamienia lub schody z piaskowca nie tylko doskonale prezentuj± siê pod wzglêdem wizualnym, ale s± tak¿e bardzo wygodne w u¿ytkowaniu, dlatego coraz wiêcej klientów decyduje siê na za³o¿enie w swoim domu m.in. schodów granitowych. Jako profesjonalna i do¶wiadczona firma kamieniarska, wykonamy dla Pañstwa nie tylko schody z piaskowca, z marmuru czy te¿ z kamienia, ale tak¿e zajmiemy siê kompleksowym u³o¿eniem posadzek granitowych, marmurowych i kamiennych. Zarówno schody, jak i posadzki granitowe s± wytrzyma³e i odporne na ¶cieranie, dlatego bêd± s³u¿yæ ich u¿ytkownikom przez d³ugie lata. Posadzki kamienne i marmurowe czêsto k³adzione s± w ko¶cio³ach oraz w ró¿nych obiektach u¿yteczno¶ci publicznej. Posadzki granitowe i posadzki z piaskowca czêsto goszcz± tak¿e w prywatnych domach. Schody granitowe, a tak¿e te wykonane z marmuru nadadz± wnêtrzu niespotykanego charakteru i podkre¶l± jego elegancki wygl±d. Zachêcamy do zapoznani siê z nasz± bogata ofert± posadzek z piaskowca, posadzek marmurowych i kamiennych oraz schodów granitowych, schodów z piaskowca i z marmuru.
 
img   img

Über uns  Unsere Arbeiten  Anfrage  Deutsch version  English version  verzia Slovenská  Kontakt  Sitemap  

 
 
© 2004 Alle Rechte vorbehalten inodom@inodom.pl

intermania.pl